Софтуер за спедиция и транспорт ssTransport

Видове застраховки в транспорта и защо са важни

Превозът на товари крие рискове. От работата си в сферата на транспорта сте наясно – ангажирани сте с товара веднага щом ви го поверят. Знаете, че колкото по-далеч превозвате, толкова по-вероятно е да възникнат непредвидени обстоятелства. Носите отговорност през целия транспортен процес (товаренето, разтоварването и складирането), но независимо от доброто ви желание и усилия, има възможност да възникнат непредвидени обстоятелства. Превозните средства могат да претърпят пътен инцидент и стоките да се увредят частично или напълно. Могат да се случат още редица неприятни ситуации със сериозни материални последствия. Полезно за вас е да се подготвите предварително с основната информация за застраховките, които могат да защитят вашите интереси.

Добре известната застраховка „Гражданската отговорност“ е задължителна и се сключва от всеки собственик или водач на моторно превозно средство. Тя покрива отговорността на застрахования за евентуални имуществени и неимуществени щети, които той може да причини на трети лица по време на път. Застраховката е валидна на територията на държавите, членки на системата „Зелена карта“.

Втората, най-добре позната застраховка „Автокаско“, е доброволна и може да се сключи както от собственика, така и от ползвателя на автомобила. Тя е обвързана с превозното средство и покрива рисковете не само докато автомобилът е в движение, но и когато е паркиран. Вашият застраховател ще покрие разходите от всички неблагоприятни обстоятелства, които биха възникнали, без значение дали сте на път или превозното средство е оставено без надзор.

Отговорност на превозвача (или „ЧМР застраховка“) е специализирано решение и се отнася за лицата, които упражняват дейността на превозвач и са регистрирани в страната. Застраховката защитава тяхната отговорност в случаите с нанесени щети на превозвания товар. Щетите могат да са както цялостни или частични повреди, така и пълна загуба на стоката. Сключването на тази застраховка е задължително за межународните превозвачи, тъй като те отговарят за стоката през целия транспортен процес, а това носи значителен риск. Възможно е да се договорят още по-специфични покрития за случаи с възникнали физически загуби от разваляне на стоки, причинени от повреди в охлаждането на ремаркето и др.

Практически казус: Фирмата ви притежава няколко товарни автомобила. Необходимо ли е да сключите за всеки от тях отделна застраховка „Отговорност на превозвача“ или може да имате една полица за всички автомобили? Естеството на тази специализирана застраховка позволява да сключите една обща полица за всичките си автомобили. Това решение е удобно и свежда бюрокрацията до минимум. В случай, че настъпи промяна в броя на превозните средства, застрахователя ви лесно ще го отрази в полицата ви.

Товари по време на превоз (или „Карго застраховка“) е друго специализирано решение, което защитава интересите на собственика на стоки по време на транспортирането им. Тя покрива риска от евентуално възникнали частични или пълни щети. Застраховката може да бъде сключена от всяко физическо или юридическо лице, което е собственик на стоки (или търгува с тях) и ги транспортира. В практиката често застраховката се сключва по съвет и при съдействието на транспортната фирма или спедитора. Силно препоръчително е да се ползва тази защита в случаите с превоз на стоки с особени характеристики (чупливи стоки, произведения на изкуството и пр.).

Практически казус: По време на транспорт се случва пътно произшествие и част от вашата стока е напълно увредена. Вие имате застраховка „Товари по време на превоз“, но също така знаете, че транспортната фирма носи отговорност за стоката ви. Как следва да постъпите и от кого да потърсите обезщетение? Веднага след инцидента следва да уведомите вашия застраховател, за да предприеме действия съгласно полицата ви. Когато авариен комисар опише щетите, ще трябва да декларирате, че няма да ползвате друго обезщетение. Това изключва възможността да търсите отговорност на транспортната фирма за причинените щети. Неправомерно е и да задържите или откажете плащането на транспорта. Можете да отправите претенция към транспортната фирма само, ако за стоката няма сключена застраховка „Товари по време на превоз“. Те от своя страна ще задействат своята застраховка „Отговорност на превозвача“ и ще ви обезщетят.

Отговорност на спедитора е тип покритие, което защитава спедитора от евентуални грешки и пропуски в процеса на работата, водещи до щети на стоките и материални загуби на клиентите. Застраховката е доброволна и може да се сключи от всяка фирма, действаща като спедитор. Условията на полицата могат да се договарят и разширят с включване на отговорност за складови дейности и др. Застраховката обхваща дейността на спедитора в качеството му на агент. Тя е много полезна за спедиторски фирми с многоброен персонал, новоназначени служители или висока степен на натоварване.

Помощ при пътуване в чужбина (или медицинска застраховка) се сключва често в транспортния бранш в полза на международните шофьори. Тя може да бъде с различна територия на покритие, според предлаганите възможности от застрахователната компания. Рисковете от настъпването на неблагоприятни обстоятелства, се покриват от различни по вид опции, които можете да изберете. Сключването на този вид застраховка осигурява спокойствието, че при спешна нужда, шофьорите ще получат необходимата медицинска помощ. Въпреки, че няма задължителен характер, все повече фирми използват нейната защита.

Кибер застраховка е решение в полза на бизнеса като цяло. Днес сме свързани с интернет почти постоянно, а това излага на риск от кибер атаки не само големите корпорации, но и малките фирми. Хакерска атака би предизвикала редица неприятни ефекти като повредени данни, компрометирана лична информация или спиране на работата на компютърните системи. Дори когато последствията не са толкова драстични, пак могат да се окажат много скъпи, а може би и пагубни за бизнеса. Застраховката не само помага да се възстановят щетите, но и защитава при предявени претенции от трети лица.

Днес предлаганите застрахователни продукти са многобройни и обхващат широк кръг от възможни непредвидени събития. Можем и трябва да изберем най-подходящите, за да защитим интересите си. Адекватната и навременна преценка е далновидност и спестява така необходимите за бизнеса средства.